Showing 1–12 of 23 results

ไฟสนามกีฬา/ไฟสนามฟุตบอล
ไฟสนามกีฬา หรือ ไฟสนามบอล ก็คือไฟสปอร์ตไลท์ที่มีวัตต์ตั้งแต่ 400W, 500W, 600W, 700W, 800W, 900W จนถึง 1000W ขึ้นไป นับว่าเป็นสปอร์ตไลท์ที่มีวัตต์สูงมาก และมีขนาดใหญ่ มักใช้เป็นไฟสนามกีฬาซึ่งต้องการความสว่างระดับมาตรฐานการแข่งขัน เช่น ใช้ติดตั้งเป็น ไฟสนามฟุตบอล ไฟสนามเทนนิส ไฟสนามกอล์ฟ หรือใช้ในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ มักติดตั้งบน เสาไฟสนามกีฬา ที่มีความสูงระดับ 25-40 เมตร ซึ่งผู้ใช้งานควรเลือกมุมกระจายแสง (Beam Angle) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการใช้ที่สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น หากติดตั้งบนเครนที่มี
ความสูงมากๆ ควรเลือกใช้สปอร์ตไลท์ที่มีมุมกระจายแสงที่แคบประมาณ 15° หรือ 30° เพื่อให้แสงสว่างพุ่งเป็นเส้นตรง
ไม่กระจายออกด้านข้าง ทำให้แสงส่องถึงพื้นที่ที่ต้องการ หรือ กรณีใช้ส่องสนามฟุตบอล หรือสนามกีฬาต่างๆ ควรใช้มุมที่มีความแตกต่างกัน เช่น 15°, 45° หรือ 60° เพื่อให้แสงสว่างเสมอกันทั้งสนามไม่กระจุกอยู่แค่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง